e-medicina


Serce

Dziecko

Powrót

Opieka

eMedicina Polska wprowadza niedrogie i proste procedury do diagnostyki zaburzeń snu

 

Dorosły człowiek przez­nacza ok. 1/3 doby na sen. Zdrowy sen to dobre samopoczu­cie, nas­trój i ener­gia. Sen i czuwanie to najważniejsze z ryt­mów okołodobowych człowieka. Ocenia się, że zaburzenia snu wys­tępują u ok. 24% dorosłych osób [1]. Diag­nos­tyka zaburzeń snu jest w Polsce bardzo ogranic­zona, między innymi z powodu wyso­kich kosztów bada­nia tych dolegli­wości. eMed­i­c­ina Pol­ska prowadzi inten­sy­wne prace nad wdroże­niem nowoczes­nych narzędzi i pro­ce­dur diag­nos­ty­cznych, które – dzięki niskiej cenie i pros­to­cie użytkowa­nia – będą dostępne dla wielu osób cier­pią­cych z powodu zaburzeń snu.

 

Więcej infor­ma­cji w eOpieka 
eMedicina uczestniczyła w największych światowych targach medycznych — MEDICA 2013

MEDICA_2013

 

Naw­iąza­l­iśmy szereg nowych między­nar­o­dowych kon­tak­tów sprzy­ja­ją­cych naszemu dal­szemu, prężnemu rozwojowi.  

Targi MEDICA 2013 zaj­mowały 17 hal o łącznej powierzchni  115.000m2. Uczest­niczyło w nich ponad 4,500 wys­taw­ców z 70 krajów.

Więcej wiado­mości w infor­ma­c­jach dla odwiedza­ją­cych (pol­ska wer­sja językowa).

www.medica.de
Wypowiedź Prof. R. Piotrowicza

 

ryszard

” … kar­di­olo­gia w XXI wieku to dynam­iczny postęp tech­no­log­iczny w zakre­sie diag­nos­tyki i ter­apii oraz postęp mery­to­ryczny. Zahamowany został wzrost śmiertel­ności na przykład z powodu chorób sercowo-naczyniowych. … wzrosły jed­nak obciąże­nia służby zdrowia, ponieważ wzrosła liczba pac­jen­tów wysok­iego ryzyka (w wieku podeszłym, niewydol­noś­cią serca, zaburzeni­ami rytmu, z wieloma chorobami współist­nieją­cymi), którzy z jed­nej strony wyma­gają wysokospec­jal­isty­cznej, per­ma­nent­nej opieki kar­di­o­log­icznej, a z drugiej – inter­dyscy­pli­narnego i wielo­pro­filowego pode­jś­cia. Znaczna grupa tych pac­jen­tów została zabez­piec­zona elek­tron­icznymi urządzeni­ami ter­apeu­ty­cznymi takimi jak : sty­mu­la­tor serca (PC), kardiowerter-defibrylator (ICD), sys­tem resyn­chro­nizu­jący (CRT) oraz jego odmi­any pod postacią połączenia ze sty­mu­la­torem serca (CRT-P) i z kardiowerterem-defibrylatorem (CRT-D). Za postępem tech­no­log­icznym nie nastąpił postęp w dziedzinie prewencji. Nie ist­nieje też kon­cepcja mon­i­torowa­nia pac­jen­tów po wyp­isa­niu ze szpi­tala.
Brak jest sys­temu kon­sul­tacji inter­dyscy­pli­narnych. Zanied­bana jest edukacja pac­jen­tów… Audy­cja radiowa
Prof. R. Piotrowicz — Prezydentem Światowej Organizacji: Międzynarodowego Towarzystwa Holtera i Nieinwazyjnej Elektrokardiologii

Artykuł  na stronie Pol­skiego Towarzystwa  Kar­di­o­log­icznego  — Prof. R. Piotrow­icz — Prezy­den­tem ISHNE 

… 25-lecie ISHNE uświet­nione jest niezwykle pol­skimi akcen­tami i znaczną akty­wnoś­cią Sekcji Elek­trokar­dio­grafii Niein­wazyjnej i Telem­e­dy­cyny PTK. Po prezy­den­turze w ISHNE prof. Woj­ciecha Zaręby pracu­jącego od wielu lat w USA, prezy­dencję ISHNE na lata 2013–2015 obe­j­muje Prof. R. Ryszard Piotrow­icz, założy­ciel i były prze­wod­niczący SENIT. Ponad 15 sesji jest prowad­zonych przez pol­s­kich ekspertów, a w pro­gramie znalazło się dodatkowo ponad 30 pol­s­kich prezen­tacji, doniesień naukowych i warsz­tatów elek­trokar­dio­graficznych.
Główną misją prof. Ryszarda Piotrow­icza jest zde­cy­dowane wprowadze­nie ISHNE w erę telemedycyny.
Nasi eksperci w najważniejszych pismach kardiologicznych (czerwiec 2013)

 

Artukuł w Euero­pean Jour­nal of Pre­ven­tive Car­di­ol­ogy, June 2013 — do pobra­nia (.pdf)

Ewa Piotrow­icz i Ryszard Piotrow­icz: Car­diac reha­bil­i­ta­tion: cur­rent sit­u­a­tion and future challenges.

artykul
Starsze wiadomości

Nowsze wiadomości

tel3

 

 

 

 fb

 

 

 

 

 

 

eMedicina Polska sp. z o. o. jest członkiem

 

Izby Gospodarczej Medycyna Polska

                         logo_igmp

© eMedicina Polska Sp. z O. O. Zastrzeżenia prawne prezentacjemultimedialne.eu